Om oversvømmelsesdirektivet

Oversvømmelsesdirektivet er implementeret i den danske oversvømmelseslov. Formålet med oversvømmelsesloven er at fastlægge retningslinjer for vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen og derved mindske de negative konsekvenser for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet. Loven sigter mod oversvømmelser, der har karakter af nationale katastrofer med væsentlige skadelige konsekvenser for et stort antal mennesker. 

Oversvømmelsesdirektivet blev udarbejdet og vedtaget på baggrund af en række store og ødelæggende oversvømmelser, som ramte Centraleuropa mellem 1998 og 2002. Disse oversvømmelser var ikke alene årsag til store materielle skader og økonomiske tab på mindst 25 mia. euro, men kostede også over 700 menneskeliv. 

Gennemførelsen af direktivet bygger på vandrammedirektivets (direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets politiske foranstaltninger) inddeling i vanddistrikter.

 

Se vores video: "Explainer: Risikobegrebet skåret ud i pap"