Plantrin 1

Plantrin 1 omfatter en vurdering og udpegning af områder, hvor der er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse.

I plantrin 1 i anden planperiode er udpegningen af 10 risikoområder fra 2011 fastholdt og suppleret med en yderligere udpegning, idet Esbjerg, Kolding, Nyborg og Vordingborg i december 2018 blev udpeget som nye risikoområder.
Samtidig blev to af de allerede udpegede risikoområder, Sydlolland og Køge Bugt, udvidet, så udpegningen i anden planperiode omfatter henholdsvis hele Amager og København til Nordhavn samt hele det sydlige Lolland indtil Rødbyhavn.

Kriterier for udpegning og udvidelse af risikoområder

Grundlaget for udpegningen af yderligere risikoområder samt udvidelsen af to af de allerede udpegede områder skal findes i en justering af metoden til national risikovurdering samt kommunernes høringssvar i 2011.

Der er foretaget justeringer i metoden, så den i højere grad:

  • Inkluderer risikobegrebet i sin helhed, så det ud over ejendomsværdi og antal berørte husstande også inddrager andre sårbarhedskategorier: Befolkningstæthed, arealanvendelse, kulturarv, infrastruktur, risikovirksomheder, beredskab, kritisk infrastruktur og økonomisk aktivitet. Herved opnås et mere reelt billede af oversvømmelsesrisikoen. Det betyder samtidig, at væsentlige negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet integreres i risikovurderingen. Dette er i tråd med en række internationale aftaler, som Danmark deltager i, bl.a. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)1 og
    FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling 2015 – 2030 (the Sustainable Development Goals (SDG)) 2.
  • Inkluderer det dynamiske aspekt i oversvømmelsesrisikoen; det vil sige ændringer i faren eller sårbarheden. Faren kan fx ændres ved hyppigere og voldsommere stormfloder eller en ny oversvømmelseskilde. Sårbarheden kan forøges gennem etablering af ny bebyggelse eller tilflytning til oversvømmelsestruede områder eller nedsættes gennem risikostyringsplaner eller beskyttende tiltag.
  • Tager højde for, at kortmaterialet kan anvendes selvstændigt, uanset om en kommune er udpeget eller ej.
  • Danner et robust koncept, der som udgangspunkt kan anvendes over flere planperioder

I justeringen er der desuden lagt vægt på, at metoden i den nationale risikovurdering bliver lettere forståelig for kommunerne.

I den justerede metode anvendes et nationalt 100 x 100 m grid langs alle kyster og vandløb. I nettet bestemmes risiko på en skala fra Meget lav til Meget høj og illustreres med farvekoderne grøn – gul – orange – rød – lilla.

Den tekniske fremgangsmåde er kendt fra tidligere arbejde publiceret af Kystdirektoratet, herunder kortlægningen i 2. plantrin, første planperiode af oversvømmelsesdirektivet (KDI, 2013) og Kystanalysen (KDI, 2016). 
Justeringen af metoden sker ved udregning af risikoen som et indeks ved at kombinere faren for oversvømmelse med sårbarheden ved en oversvømmelse. Metoden bygger på konceptet udviklet i RISC-KIT, et EU støttet projekt med deltagelse af FN, rådgivere og nationale europæiske interessenter (www.risckit.eu), men er justeret således, at den reflekterer danske forhold.

De udpegede kommuner modtog risikokort i efteråret 2018. Desuden kan alle resultater ses og som noget nyt downloades direkte fra WebGis.

Høring hos kommunerne

Revurdering og ajourføring af risikoområder for oversvømmelse fra hav og vandløbblev sendt i høring hos kommunerne i en periode på seks uger frem til den 22. oktober 2018.

Offentlig høring af revurderingen er et nationalt initiativ og ikke et krav i oversvømmelsesdirektivet. Formålet med høringen var at indhente oplysninger og eventuelle bemærkninger forud for den endelige risikovurdering og ajourføring af risikoområder.

Høringsmaterialet har været offentliggjort på Kystdirektoratets hjemmeside på WebGis, hvor kortene er tilgængelige her.

Der indkom i alt høringssvar fra 21 organisationer, fordelt på 14 kommuner, fem statslige organer samt to fra øvrige organisationer.

Teknisk baggrundsrapport

Der ligger en lang række rapporter til grund for udpegning og udvidelse af nye og eksisterende risikoområder for 2. planperiode i 2018.