Høring

Høringsperioden er afsluttet, og der er nu udpeget 14 risikoområder.

Rapporten om revurdering af udpegning af risikoområder i henhold til oversvømmelsesloven var i offentlig høring i perioden 10. september til 22. oktober 2018.

På baggrund af den fornyede nationale vurdering af risiko for oversvømmelse og høringsperioden, er der udpeget fire nye risikoområder; Esbjerg inkl. Nordby på Fanø, Kolding, Vordingborg og Nyborg. Endvidere er risikoområderne Køge Bugt - København og Sydlolland væsentlig udvidet.

Oversvømmelsesloven omhandler oversvømmelser fra vandløb, søer, hav, fjorde og andre dele af søterritoriet. Loven har som formål at sikre planlægning og styring af risici for ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomiske aktiviteter. 

Første planperiode blev gennemført i 2010-2015 med udpegning af 10 risikoområder i Danmark, der omfatter 22 kommuner.

Idet det vurderes, at der i de allerede udpegede risikoområder ikke er gennemført tilstrækkelige risikoreducerende tiltag, vil der ikke ske ændringer i forhold til disse områders status som udpegede.