Fredericia

Fredericia er udpeget i planperioden 2010-2015,  primært på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra hav. 

Risikoområdet Fredericia er en tidligere udpegning fra sidste planperiode, der i denne omgang er udvidet til at dække et lidt større areal. Det er udpeget og udvidet primært på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra hav. Området har en højere andel af grid-celler med kategorierne Høj og Meget høj risiko i den sydøstlige del af byen, hvor der forekommer flere grupperinger af celler med den højeste risiko. Disse er primært lokaliseret i boligområder og havneområder med industri.

Risikoen for oversvømmelse fra hav er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 1872, som er den højest registrerede stormflod, der har ramt området.
På baggrund af den nye risikovurdering bliver området udvidet en anelse mod sydøst til at inkludere de celler med Høj eller Meget høj risiko, som ligger op af det eksisterende risikoområde. Da oversvømmelse fra hav er den eneste kilde til høj risiko i området, er området ind i land afgrænset på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning.

I dette risikoområde er flere sårbarheder af høj kategori identificeret så som; potentielle forurenende virksomheder, hospital og fredede bygninger. Data kan tilgås her: 

http://kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=63f098e64248465abbd7a3283e5e2707