Udvidet udpegning: Køge Bugt – København

Risikoområdet Køge Bugt - København er en udpegning fra sidste planperiode, der i denne omgang er udvidet til at dække et større geografisk areal, primært grundet oversvømmelsesrisikoen fra hav og i mindre grad fra vandløb (Køge Å). 

Risikoområdet Køge Bugt - København er en tidligere udpegning fra sidste planperiode, der i denne omgang er udvidet til at dække et større geografisk areal. Det er udpeget og udvidet primært på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra hav og i mindre grad fra vandløb (Køge Å). Oversvømmelse fra vandløb udgør blot en lille del af oversvømmelsespotentialet. Området har en høj andel af grid-celler med kategorierne Høj og Meget høj risiko.

Disse celler er spredt over et geografisk større område, men er særligt samlet ved Kastrup, Avedøre Holme og Køge. Disse er primært lokaliseret i boligområder, havneområder med industri og Kastrup Lufthavn.

Risikoområdet går på tværs af to fareområder og hovedvandoplande, og der er derfor anvendt to forskellige screeningsvandstande. For den nordlige del af området omkring København by er risikoen bestemt på baggrund af en statistisk 1000-års hændelse bestemt for vandstandsmåleren i København. 

For den sydlige del af området, Køge Bugt, er risikoen bestemt på baggrund af vandstanden under stormfloden i 1872.

På baggrund af risikovurderingen er risikoområdet udvidet mod nord indtil tætheden af cellerne med høj risiko er faldet. Området er ikke udvidet mod syd i Køge. Da oversvømmelse fra hav er den primære kilde til høj risiko i området, er området afgrænset ind i land på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning.

Risikoområdet er udvidet mod nordøst med bl.a. Refshaleøen, Amager, Prøvestenen, dele af området ved Københavns lufthavn og strækker sig op til Københavns Nordhavn, se figur A.15 i Bilag A. Området er ligeledes flere steder udvidet ind i landet. I dette risikoområde er der identificeret flere sårbarheder af høj kategori såsom: Høj befolkningstæthed, flere hospitaler, stor økonomisk aktivitet og flere forurenende virksomheder især ved Prøvestenen. Generelt indeholder dette risikoområde sårbarheder af høj kategori indenfor alle otte sårbarhedsinddelinger.