Korsør

Risikoområdet Korsør er en udpegning fra planperiode 2010-2015, grundet oversvømmelsesrisikoen fra hav.

Risikoområdet Korsør er en tidligere udpegning fra sidste planperiode, der i denne omgang er udvidet til at dække et større areal mod nord. Det er udpeget og udvidet primært på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra hav.

I den nordlige del af risikoområdet forekommer en højere andel af gridceller med kategorierne Høj og Meget høj risiko. Disse er primært lokaliseret i boligområder.

Risikoen for oversvømmelse fra hav er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 2006, som er den højest registrerede stormflod, der har ramt området.

Selvom der ikke sker ændringer i risikoområdet på baggrund af den nye risikovurdering, bliver afgræsningen af området opdateret ud fra nyeste data. Da oversvømmelse fra hav er den eneste kilde til høj risiko i området, er området ind i land afgrænset på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning.

I dette risikoområde er der identificeret sårbarheder af høj kategori såsom: Hospitaler og flere potentielt forurenende virksomheder.

Data kan tilgås her: 
http://kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=63f098e64248465abbd7a3283e5e2707