Odense Fjord

Risikoområdet Odense Fjord er udpeget i planperioden 2010-2015, primært på grund af oversvømmelsesrisikoen fra hav og i mindre grad fra vandløb. 

Risikoområdet Odense Fjord er udpeget  grundet oversvømmelsesrisikoen fra hav og i mindre grad fra vandløb. Oversvømmelsen kan have forskelligt udbredelsesmønster og omfang afhængig af, hvilken kilde oversvømmelsen udspringer fra.

Oversvømmelser fra hav vil have det markant største omfang. Store dele af de potentielt oversvømmede områder er landbrugsarealer, industri og beboelsesområder. Der er store gule områder, som repræsenterer risikoen Lav. Disse dækker i høj grad over landbrugsarealerne. 

Risikoen er bestemt på baggrund af den statistisk 1000-års hændelse for hav og vandløb. 

Grundet afgrænsning af fareområdet SJ1, der dækker Odense Fjord, er 1000-års hændelsen for vandstandsmåleren i Kerteminde Havn anvendt i oversvømmelsesberegningen. Den højest registrerede vandstand i Odense Fjord er 1,80 m under stormfloden i 2006.

Selvom der ikke sker ændringer i risikoområdet på baggrund af den nye risikovurdering, bliver afgræsningen af området opdateret ud fra nyeste data. Da oversvømmelse fra hav er den primære kilde til høj risiko i området, er området ind i land afgrænset på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning.

I området er der identificeret sårbarheder af høj kategori såsom: Økonomisk aktivitet, flere renseanlæg, mange landbrugsarealer og flere potentielt forurenende virksomheder i havneområdet og langs vandløb.

Data kan tilgås her: 
http://kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=63f098e64248465abbd7a3283e5e2707