Randers Fjord

Risikoområdet Randers Fjord er udpeget i planperioden 2010-2015, primært på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra hav (Kattegat) og fra vandløb (Gudenå). 

Risikoområdet Randers er udpeget primært på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra hav (Kattegat) og fra vandløb (Gudenå).

Oversvømmelser fra havet vil have det markant største omfang, da der kun i mindre grad forekommer oversvømmelse fra vandløb. I området er der to større klynger og to mindre af Høj risiko.

Risikoen er bestemt på baggrund af en statistisk 1000-års hændelse for hav og vandløb. For hav er vandstanden bestemt for vandstandsmåleren i Randers Havn. Den højest registrerede vandstand i Randers Fjord er 1,80 m under stormfloden i 2006.

Selvom der ikke sker ændringer i risikoområdet på baggrund af den nye risikovurdering, bliver afgræsningen af området opdateret ud fra nyeste data. Da oversvømmelse fra hav er den primære kilde til høj risiko i området, er området ind i land afgrænset på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning.

Afgrænsningen af risikoområdet er derfor udvidet til større dele af Alling Å, Gudenå og Nørreå. Disse områder dækker i høj grad over mindre landsbyer, grønne områder og landbrugsarealer. 

I området er der identificeret sårbarheder af høj kategori som for eksempel: Flere potentielt forurenende virksomheder, kritisk infrastruktur i form af centralt værk og renseanlæg samt beredskabscentre.

Data kan tilgås her: 
http://kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=63f098e64248465abbd7a3283e5e2707