Udvidet risikoområde: Sydlolland

Risikoområdet Sydlolland er en udpegning fra sidste planperiode, der i denne omgang er udvidet til at dække et større areal, primært grundet oversvømmelsesrisikoen fra hav.

Risikoområdet Sydlolland er en tidligere udpegning fra sidste planperiode, der i denne omgang er udvidet til at dække et større areal. Det er udpeget og udvidet primært på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra hav og i mindre grad fra vandløb. Oversvømmelse fra vandløb udgør blot en lille del af oversvømmelsespotentialet.

Området har tre større klynger af grid-celler med værdierne Høj og Meget høj. Disse er lokaliseret i Rødby, Rødbyhavn og Nakskov. Disse er primært i boligområder, havneområder med industri og færgelinjen. De resterende områder af det udpegede risikoområde er i overvejende grad landbrug. 

Risikoen for oversvømmelse fra hav er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 1872, som er den højest registrerede stormflod, der har ramt området.

Det udvidede risikoområde afgrænses med den potentielle oversvømmelsesudbredelse af vand fra retningerne vest til syd, der potentielt kan oversvømme et stort område af det sydlige Lolland, hvis ikke digerne kan holde vandet ude.

Da oversvømmelse fra hav er den primære kilde til høj risiko i området, er området ind i land afgrænset på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning.

Risikoområdet er udvidet med bl.a. Rødby og Rødby Havn, se figur A.18 i Bilag A. I dette risikoområde er der identificeret flere sårbarheder af høj kategori såsom: Økonomisk aktivitet grundet det store geografiske areal, hospital, og flere potentielt forurenende virksomheder. Sårbarhederne er spredt over et større område, men omfatter også store landbrugsarealer.

Data kan tilgås her: 
http://kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=63f098e64248465abbd7a3283e5e2707