Vejle

Risikoområdet Vejle er et risikoområde fra planperiode 2010-2015, udpeget som potentielt truet af oversvømmelse primært fra hav (Vejle fjord) og fra vandløb (Vejle Å og Grejs Å). 

Oversvømmelsen kan have et varierende udbredelsesmønster og omfang afhængigt af kilden til oversvømmelsen. Området har spredt fordeling af grid-celler med kategorierne Høj og Meget høj risiko. Disse celler er ikke egentligt sammenhængende, men viser i stedet, at risikoen er fordelt over flere mindre områder af byen. 

Risikoen er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 1872, som er den højst registrerede stormflod for området. Selvom der ikke sker ændringer i risikoområdet på baggrund af den nye risikovurdering, bliver afgræsningen af området opdateret ud fra nyeste data.

Da oversvømmelse fra hav er den primære kilde til høj risiko i området, er området afgrænset på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning.

Risikoområdet er overvejende af samme geografiske udbredelse som ved sidste planperiode. Der er enkelte dele af området, der er ændret. Der er udvidet ind i landet, så risikoområdet følger Vejle Å længere end ved sidste planperiode. Enkelte områder i Vejle by er ikke en del af det udpegede område, da de ikke er potentielt oversvømmelsestruet.

I dette risikoområde er der identificeret flere sårbarheder af høj kategori såsom: Flere hospitaler, økonomisk aktivitet og nogle potentielt forurenende virksomheder ved havneområdet. 

Data kan tilgås her: 
http://kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=63f098e64248465abbd7a3283e5e2707