Om oversvømmelsesdirektivet og lovgivningen

Oversvømmelsesdirektivet er implementeret i den danske oversvømmelseslov

Formålet med oversvømmelsesloven er at fastlægge retningslinjer for vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen og derved mindske de negative konsekvenser for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet. Loven sigter mod oversvømmelser, der har karakter af nationale katastrofer med væsentlige skadelige konsekvenser for et stort antal mennesker. 

Oversvømmelsesdirektivet blev udarbejdet og vedtaget på baggrund af en række store og ødelæggende oversvømmelser, som ramte Centraleuropa mellem 1998 og 2002. Disse oversvømmelser var ikke alene årsag til store materielle skader og økonomiske tab på mindst 25 mia. euro, men kostede også over 700 menneskeliv. 

Gennemførelsen af direktivet bygger på Vandrammedirektivets (direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets politiske foranstaltninger) inddeling i vanddistrikter.

Lovgivning

Oversvømmelsesloven:

LBK nr. 72 af 18. januar 2024 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer.
Se mere på retsinformation.dk

BEK nr. 894 af 21. juni 2016 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.
Se mere på retsinformation.dk

Direktivet:

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser.
Download PDF her

Hvad betyder risiko?

Kystdirektoratet har produceret en video, der forklarer, hvordan vi bruger begrebet risiko.

Se videoen "Explainer: Risikobegrebet skåret ud i pap"