Planperioder

Oversvømmelsesdirektivet gennemføres i planperioder af seks år, hvor den første planperiode startede i 2010. Læs generelt om planperiodernes opbygning på siden ’Om direktivet’ og specifikt om arbejdet i de enkelte planperioder nedenfor.

Planperiodens tre plantrin:

Plantrin 1:

National vurdering af risikoen for oversvømmelse fra hav og vandløb samt udpegning af områder, hvor der er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse eller hvor en sådan må anses for sandsynlig. Udføres af Kystdirektoratet.

Plantrin 2:

Udarbejdelse af kort over faren for oversvømmelse og kort over oversvømmelsesrisikoen i de udpegede risikoområder. Udføres af Kystdirektoratet.

Plantrin 3:

Udarbejdelse af risikostyringsplaner for de udpegede risikoområder. Udføres af de udpegede kommuner.