Planperiode 2016-2021

Direktivet gennemføres i seksårige planperioder, og planperioden fra 2016-2021 er direktivets anden.

I anden planperiode revurderes og opdateres det arbejde, som blev gennemført i de tre plantrin i første planperiode fra 2010-2015.
Gå til første planperiode

I forbindelse med revurderingen er der foretaget visse justeringer i den metode, der anvendes til risikovurdering på nationalt plan.

Den metode, der er anvendt i anden planperiode giver derfor større nuancering af billedet af oversvømmelsesrisikoen fra hav og vandløb.

På baggrund af en række store og ødelæggende oversvømmelser, som ramte Centraleuropa mellem 1998 og 2002, blev Oversvømmelsesdirektivet udarbejdet og vedtaget i EU.

Direktivets formål er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser ved at fastlægge retningslinjer for vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen.

Gennemførelsen af direktivet bygger på Vandrammedirektivets (direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets politiske foranstaltninger) inddeling i vanddistrikter.

Se Europa-parlamentets og Rådet for Den Europæiske Unions direktiv her:
Download PDF om Oversvømmelsesdirektivet her

Inddelingen af Danmark i fire vanddistrikter og 23 hovedvandsoplande fremgår af figuren herunder.

Inddelingen af Danmark i fire vanddistrikter og 23 hovedvandsoplande