Plantrin 3 (2020-2021)

Plantrin 3 i anden planperiode omfatter udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse.

Plantrin 3 omfatter udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Med udgangspunkt i risikoanalysen samt de fare- og risikokort Kystdirektoratet har udleveret som afslutning på plantrin 2, skal de udpegede kommuner udarbejde eller revurdere risikostyringsplaner. Arbejdet med risikostyringsplanerne skal være afsluttet og godkendt i kommunalbestyrelsen senest den 22. oktober 2021. Inden da skal risikostyringsplanen have været 6 måneder i offentlig høring.

De risikoområder, som blev udpeget i 2018, skal udarbejde deres første risikostyringsplan. Dette gælder for Esbjerg, Kolding, Nyborg og Vordingborg.

Risikoområder der blev udvidet i 2018 skal revurdere eksisterende risikostyringsplaner og forholde sig til de områder, der blev inkluderet i udpegningen i anden planperiode. Det gælder Køge Bugt-København og Sydlolland.

Områder der blev udpeget i første planperiode i 2011, skal foretage en grundig revurdering af risikostyringsplanerne og som minimum justere i forhold til de nye fare- og risikokort.

Til kommunernes støtte i arbejdet med risikostyringsplanerne har Kystdirektoratet opdateret vejledningen til udarbejdelse af risikostyringsplaner, opdateret tabellen over forslag tiltag, så den også kan bruges til planlægning af tiltag, samt udarbejdet to skabeloner til risikostyringsplaner: en skabelon til nye planer og en skabelon til revurdering og ajourføring af en risikostyringsplan. Alt materialet kan hentes i boksen her under sammen med en tjekliste for lovkrav til risikostyringsplaner og Q&A om risikostyringsplaner.

Udarbejdelse af risikostyringsplaner

Det er kommunernes ansvar at udarbejde risikostyringsplaner i oversvømmelsesdirektivets plantrin 3.

Risikostyringsplanen skal tage højde for, hvordan man kan reducere de negative konsekvenser ved oversvømmelse før, under og efter en oversvømmelse forekommer. Dette skal gøres gennem alle aspekter af risikostyring, med særlig vægt på forebyggelse, beskyttelse (sikring) og beredskab.

Konkret sætter kommunerne mål i risikostyringsplanerne for reduktion af risikoen, samt planlægger tiltag til at opfylde de mål. Risikostyringsplanerne skal endvidere indeholde en beskrivelse af planens gennemførelse, dvs. en beskrivelse af prioriteringer og af, hvordan fremskridt vil blive moniteret, oversigt over offentlige høringer, oplysninger om planen og en fortegnelse over ansvarlige myndigheder.

Figuren illustrerer tiltag om forebyggelse, beskyttelse og beredskab, som skal indgå i en risikostyringsplan.

Koordinering med øvrige planer og lovgivninger

Risikostyringsplanen refererer i sit indhold til det øvrige plangrundlag, i særdeleshed kommunernes planer for klimatilpasning, men også kommuneplaner generelt, spildevandsplaner og beredskabsplaner m.fl.

Dertil skal kommunerne koordinere indholdet af risikostyringsplanerne med vandplanerne for det aktuelle vandområdedistrikt. Det betyder, at risikostyringsplanerne skal tage hensyn til beskyttelse og forbedring af vandområder samtidig med, at mulighederne for at håndtere vand fra oversvømmelser benyttes i nødvendigt omfang.

Risikostyringsplanerne kan efter udarbejdelsen findes på de udpegede kommuners hjemmeside.

Figuren illustrerer en cyklus med tiltag i forhold til risikoreduktion før, under og efter en oversvømmelse.