Proces for direktivet

Direktivet bliver gennemført i 6-årige planperioder. Første planperiode blev gennemført i 2010-2015, anden planperiode i 2016-2021. Nuværende og tredje planperiode løber over perioden 2022-2027.

Hver planperiode består af tre plantrin:

Plantrin 1:

National vurdering af risikoen for oversvømmelse fra hav og vandløb samt udpegning af områder, hvor der er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse eller hvor en sådan må anses for sandsynlig. Udføres af Kystdirektoratet.

Plantrin 2:

Udarbejdelse af kort over faren for oversvømmelse og kort over oversvømmelsesrisikoen i de udpegede risikoområder. Udføres af Kystdirektoratet.

Plantrin 3:

Udarbejdelse af risikostyringsplaner for de udpegede risikoområder. Udføres af de udpegede kommuner.

I første planperiode blev de tre plantrin gennemført for første gang. I de kommende planperioder skal dette arbejde revurderes og om nødvendigt ajourføres. En ændring i risikoområder kan derfor ske på baggrund af ændret oversvømmelsesrisiko, som altid vurderes nationalt i første plantrin.