Plantrin 1 (2016-2018)

Plantrin 1 omfatter en vurdering og udpegning af områder, hvor der er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse eller, hvor en sådan må anses for sandsynlig.

Danmarkskort med eksisterende og nye risikoområder med fare for oversvømmelse. De røde markeringer er eksisterende risikoområder og de lilla markeringer er nye udpegede risikoområder.

Udpegninger og udvidelser af risikoområder

I plantrin 1 i anden planperiode er udpegningen af 10 risikoområder fra 2011 fastholdt og suppleret med en yderligere udpegning, idet Esbjerg, Kolding, Nyborg og Vordingborg i december 2018 blev udpeget som nye risikoområder.

Samtidig blev to af de allerede udpegede risikoområder, Sydlolland og Køge Bugt, udvidet, så udpegningen i anden planperiode omfatter henholdsvis hele Amager og København til Nordhavn samt hele det sydlige Lolland indtil Rødbyhavn.

Kriterier for udpegning og udvidelse af risikoområder

Grundlaget for udpegningen af yderligere risikoområder samt udvidelsen af to af de allerede udpegede områder skal findes i en justering af metoden til national risikovurdering samt kommunernes høringssvar i 2011.

Der er foretaget justeringer i metoden, så den i højere grad:

  • Inkluderer risikobegrebet i sin helhed, så det ud over ejendomsværdi og antal berørte husstande også inddrager andre sårbarhedskategorier: Befolkningstæthed, arealanvendelse, kulturarv, infrastruktur, risikovirksomheder, beredskab, kritisk infrastruktur og økonomisk aktivitet. Herved opnås et mere reelt billede af oversvømmelsesrisikoen. Det betyder samtidig, at væsentlige negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet integreres i risikovurderingen. Dette er i tråd med en række internationale aftaler, som Danmark deltager i, bl.a. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 1 og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling 2015 – 2030 (the Sustainable Development Goals (SDG) 2.
  • Inkluderer det dynamiske aspekt i oversvømmelsesrisikoen; det vil sige ændringer i faren eller sårbarheden. Faren kan fx ændres ved hyppigere og voldsommere stormfloder eller en ny oversvømmelseskilde. Sårbarheden kan forøges gennem etablering af ny bebyggelse eller tilflytning til oversvømmelsestruede områder eller nedsættes gennem risikostyringsplaner eller beskyttende tiltag.
  • Tager højde for, at kortmaterialet kan anvendes selvstændigt, uanset om en kommune er udpeget eller ej.
  • Danner et robust koncept, der som udgangspunkt kan anvendes over flere planperioder.

I justeringen er der desuden lagt vægt på, at metoden i den nationale risikovurdering bliver lettere forståelig for kommunerne.

Du kan hente data for national risikovurdering her.

I den justerede metode anvendes et nationalt 100 x 100 m grid langs alle kyster og vandløb. I nettet bestemmes risiko på en skala fra Meget lav til Meget høj og illustreres med farvekoderne grøn – gul – orange – rød – lilla.

Den tekniske fremgangsmåde er kendt fra tidligere arbejde publiceret af Kystdirektoratet, herunder kortlægningen i 2. plantrin, første planperiode af oversvømmelsesdirektivet (KDI, 2013) og Kystanalysen (KDI, 2016).

Justeringen af metoden sker ved udregning af risikoen som et indeks ved at kombinere faren for oversvømmelse med sårbarheden ved en oversvømmelse. Metoden bygger på konceptet udviklet i RISC-KIT, et EU støttet projekt med deltagelse af FN, rådgivere og nationale europæiske interessenter (www.risckit.eu), men er justeret således, at den reflekterer danske forhold.

De udpegede kommuner modtog risikokort i efteråret 2018. Desuden kan alle resultater ses og som noget nyt downloades direkte fra WebGIS.

Data fra planperiode 2016-2021

Data fra anden planperiode (2016-2021) af oversvømmelsesdirektivet er delt i to WebGIS.

Data fra plantrin 1:

Den nationale risikovurdering og udpegning af risikoområder

Data fra plantrin 2:

Kortlægningen af faren og risikoen for oversvømmelse i risikoområderne

Vandløbsoversvømmelser

Til den nationale vurdering af risikoen har Kystdirektoratet i samarbejde med SCALGO og COWI udviklet en model til bestemmelse af oversvømmelse fra vandløb ved bestemte hændelser, og der eksisterer nu et nationalt dækkende datasæt for oversvømmelse fra typologi 2 og 3 vandløb ved en 20 års, 100 års 1000 års hændelse.

Læs mere om vandløbsoversvømmelser her

Høring hos kommunerne

"Forslag til revurdering og ajourføring af risikoområder for oversvømmelse fra hav og vandløb" blev sendt i høring i en periode på seks uger frem til den 22. oktober 2018.

Offentlig høring af revurderingen er et nationalt initiativ og ikke et krav i oversvømmelsesdirektivet. Formålet med høringen var at indhente oplysninger og eventuelle bemærkninger forud for den endelige risikovurdering og ajourføring af risikoområder.

Høringsmaterialet har været offentliggjort på Kystdirektoratets hjemmeside og kortmaterialet findes også på WebGIS.
Se mere på WebGIS her

Der indkom i alt høringssvar fra 21 organisationer, fordelt på 14 kommuner, fem statslige organer samt to fra øvrige organisationer.

Første planperiode blev gennemført i 2010-2015 med udpegning af 10 risikoområder i Danmark, der omfatter 22 kommuner.

Efter afslutning af høringsperioden for anden planperiode blev der udpeget nye risikoområder, så der er 14 risikoområder i alt, berørende 27 kommuner.

Der blev udpeget fire nye risikoområder; Esbjerg inkl. Nordby på Fanø, Kolding, Vordingborg og Nyborg. Endvidere blev risikoområderne Køge Bugt - København og Sydlolland væsentlig udvidet.