Vandløbsoversvømmelser

Til den nationale vurdering af risikoen har Kystdirektoratet i samarbejde med SCALGO og COWI udviklet en model til bestemmelse af oversvømmelse fra vandløb ved bestemte hændelser, og der eksisterer nu et nationalt dækkende datasæt for oversvømmelse fra typologi 2 og 3 vandløb ved en 20 års, 100 års, 1000 års hændelse. Oversvømmelserne er beregnet på baggrund af GEUS’ vandføringsstatistik fra 2013.

Beregningerne af vandstanden i vandløbet er foretaget under antagelse af ”steady-state”, der betyder, at alt vand, der strømmer ind i et punkt langs vandløbet også strømmer ud igen. Der opmagasineres altså ikke vand undervejs i vandløbet. På denne måde er modellen stationær og giver ikke et tidsafhængigt resultat. Modellen estimerer den maksimale vandspejlshøjde ved den angivne konstante afstrømning samt udbredelsen af dette vand i det omkringliggende terræn. Der tages ikke højde for broer, rørunderføringer o.l. i modellen.

Læs mere om beregningen i metoderapportens kapitel 5.
Læs metoderapporten her (PDF)

Vandløbstypologier - Vandløbsoversvømmelserne er beregnet for alle vandløb typologi 2 og 3 markeret med blåt på kortet. Vandløbstypologi hentet fra MiljøGIS: Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015 - 2021