Plantrin 2 (2019)

I plantrin 2 i anden planperiode foretages en kortlægning af fare og risiko for oversvømmelse.

Plantrin 2 omfatter kortlægning af fare og risiko for oversvømmelse

Under plantrin 2 i anden planperiode er der i 2019 gennemført en ajourføring af fare- og risikokortlægningen for oversvømmelse i de områder, der blev udpeget i første planperiode. Der er desuden foretaget modellering udarbejdet første-gangskort for de områder, der blev udvidet eller udpeget i 2018. Klimaændringer er indarbejdet i materialet i forhold til klimascenarie RCP 8.5.

Farekort

Farekortene skal ifølge direktivet bestemmes for følgende scenarier:

 1. Ringe sandsynlighed for oversvømmelse eller ekstreme hændelser
 2. Middelstor sandsynlighed for oversvømmelse (fx en 100 års-hændelse)
 3. Stor sandsynlighed for oversvømmelse

På den baggrund er der udarbejdet farekort for følgende konkrete scenarier:

Oversvømmelse fra hav:

(Alle risikoområder undtagen Holstebro):

 • 20 års hændelse i dag
 • 100 års hændelse i dag
 • En ekstrem hændelse i dag, som kan være enten den historisk højeste eller en statistisk 1000 års hændelse afhængig af, hvilken der er størst.
 • 100 års hændelse i 2065 for klimascenariet RCP 8.5
 • 100 års hændelse i 2115 for klimascenariet RCP 8.5
 • Ekstremhændelsen i 2115 for klimascenariet RCP 8.5

Oversvømmelse fra vandløb:

(Kortlagt for risikoområde Holstebro):

 • 20 års hændelse i dag
 • 50 års hændelse i dag
 • 100 års hændelse i dag
 • 50 års hændelse i 2065 for klimascenariet RCP 8.5
 • 50 års hændelse i 2115 for klimascenariet RCP 8.5
 • 100 års hændelse i 2115 for klimascenariet RCP 8.5

Begrundelsen for at der bruges andre scenarier for vandløbsområdet er, at historiske erfaringer viser, at en 100 års hændelse i et vandløb virkelig er en ekstrem hændelse.

Oversvømmelse som kombination mellem hav og vandløb:

(Kortlagt for risikoområderne Randers Fjord, Vejle, Kolding og Odense Fjord)

 • Kombinationen af en 100 års hændelse i havet og en 50 års hændelse i vandløbet

Her er der tale om fjordområder med større vandløb, som giver særlige udfordringer.

For hvert scenarie vil der være følgende farekort:

 • Maksimal oversvømmelsesudbredelse
 • Maksimal vanddybde
 • Maksimal strømningshastighed

Skades- og risikokort

Følgende elementer indgår i sårbarhedsanalysen. Skaderne er opdelt i håndgribelige og uhåndgribelige skader.

Håndgribelige skader:

 • Bygningsskader
 • Skader på indbo
 • Skader for virksomheder
 • Oprydning af infrastruktur
 • Skader på husdyr
 • Skader på afgrøder

I forhold til de håndgribelige skader kan følgende beregnes præcist:

 • Total økonomisk skade
 • Risikoen

Uhåndgribelige skader:

 • Berørte indbyggere
 • Forsyninger og berørte ejendomme
 • Beredskabspunkter
 • Særligt sårbare punkter
 • Forurenende virksomheder
 • Natur- og miljøinteresser
 • Kulturarv

I forhold til de uhåndgribelige skader kan der ikke foretages en præcis beregning af risikoen, her vises sårbarhederne.

Data fra planperiode 2016-2021

Data fra anden planperiode (2016-2021) af oversvømmelsesdirektivet er delt i to WebGIS.

Data fra plantrin 1:

Den nationale risikovurdering og udpegning af risikoområder

Data fra plantrin 2:

Kortlægningen af faren og risikoen for oversvømmelse i risikoområderne