Planperiode 2010-2015


På baggrund af en række store og ødelæggende oversvømmelser, som ramte Centraleuropa mellem 1998 og 2002, blev Oversvømmelsesdirektivet udarbejdet og vedtaget i EU.

Direktivets formål er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser ved at fastlægge retningslinjer for vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen. 

 

Generelt er oversvømmelsesdirektivet opdelt i tre plantrin, som i planperioden 2010-2015 tidsmæssigt blev fordelt sådan:

  1. Plantrin (2009-2011): Vurdering og udpegning af områder, hvor der er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse eller, hvor en sådan må anses for sandsynlige
  2. Plantrin (2012-2013): Udarbejdelse af kort over faren for oversvømmelse og kort over oversvømmelsesrisikoen i de udpegede risikoområder.
  3. Plantrin (2014-2015): Udarbejdelse af risikostyringsplaner for de udpegede risikoområder.

Gennemførelsen af direktivet bygger på vandrammedirektivets (direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets politiske foranstaltninger) inddeling i vanddistrikter.

Inddelingen af Danmark i fire vanddistrikter og 23 hovedvandsoplande fremgår af figuren herunder.

 

Se også:

Oversvømmelsesdirektiv (pdf)