Plantrin 1

Plantrin 1 omfatter en vurdering og udpegning af områder, hvor der er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse.

Den 22. december 2011 har Naturstyrelsen og Kystdirektoratet udpeget følgende 10 risikoområder som led i vurderingen af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb, søer, havet og fjorde: Holstebro, Randers Fjord, Juelsminde, Vejle, Aabenraa, Fredericia, Odense Fjord, Køge Bugt, Korsør og Nakskov jf. nedenstående Danmarkskort.

Holstebro er udpeget på baggrund af oversvømmelsesrisiko fra vandløb, mens de øvrige 9; Randers Fjord, Juelsminde, Vejle, Fredericia, Aabenraa, Odense Fjord, Køge Bugt, Korsør og Nakskov, er udpeget på baggrund af oversvømmelsesrisiko fra havet eller en kombineret risiko fra vandløb og havet. 

Den endelige udpegning af de 10 risikoområder er nærmere beskrevet i en fællesrapport, udarbejdet af Naturstyrelsen og Kystdirektoratet. 

Kriterier for udpegning

For at et område bliver udpeget som risikoområde har Naturstyrelsen og Kystdirektoratet på baggrund af risikovurderingen for ekstreme oversvømmelser fra alle kyststrækninger og 11 store vandløb i Danmark vurderet, at egnede kriterier for den foreløbige udpegning af risikoområder i første plantrin er et maksimalt skadespotentiale af den samlede ejendomsværdi på over 2 mia. kr. og en potentiel påvirkning af over 500 ejendomme.

Udpegningskriterierne tager således højde for et økonomisk skadesbillede baseret på ejendomsværdien og en geografisk udstrækning af oversvømmelsen, som samtidig giver en indikation af antal personer, der direkte berøres af oversvømmelse.

Høring hos kommunerne

Forslaget til udpegning af danske risikoområder blev sendt i høring hos alle kommuner i perioden i perioden fra den 25. marts til den 25. juni 2011. Høringen af kommunerne var et nationalt initiativ og ikke et krav i oversvømmelsesdirektivet og foretages i henhold til lov nr. 1505 af 27. december 2009 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og bekendtgørelse nr. 121 af 2. februar 2010 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

Høringsmaterialet har været offentliggjort på Naturstyrelsens og Kystdirektoratets hjemmesider. Kortbilag er offentliggjort på WebGis, hvor alle temalag til vurderingen vises. Se mere: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=oversvoem2.

Der blev afgivet i alt 27 høringssvar. Gennemgangen af alle høringssvar resulterede i en række berørte punkter, som især omhandler kriterier for udpegning, antagelsen om funktionsdygtig højvandsbeskyttelse og 30 cm havspejlsstigning frem til år 2060, og den manglende hensyntagen af kulturarv og risikovirksomheder.

De enkelte høringssvar er behandlet i notatet Sammenfatning og kommentering af høringssvarene. Yderligere der er udarbejdet et notat med titel Bemærkninger til hovedbudskaberne i høringssvarene, som omhandler principielle problemstillinger rejst i høringssvarene.

Teknisk baggrundsrapport

Ved siden af den forelagte fællesrapport, har Kystdirektoratet udarbejdet nedenstående tekniske baggrundsrapport (første version) om vurderingen af risikoen for oversvømmelser fra havet og fjorde. Rapporten har til formål at redegøre for og uddybe den anvendte metode til udpegning af risikoområder vedrørende oversvømmelser fra havet, fjorde og andre dele af søterritoriet.

Rapporten skal således ses som en teknisk baggrundsrapport til ovenstående fællesrapport og er ikke en del af høringsmaterialet. En endelig version vil blive udarbejdet i forbindelse med den endelige udpegning af risikoområder.

Baggrundsrapporten suppleres med bilag og et omfattende kortmateriale i bilagene KG1 til KG4.