Esbjerg

Visualisering af sikringsmur mod stormflod på havnen i Esbjerg.

By og havn i samspil om stormflods-beskyttelse

Udpegningen af Esbjerg under oversvømmelsesdirektivet i 2018 har haft en dominoeffekt på byens tilgang til planlægning af risikostyring. Kommunen har for eksempel igangsat flere delprojekter til klimatilpasning i Esbjergs centrum. De udspringer alle af, at Esbjerg Kommunes ønske om at udvide risikoområdet til også at omfatte bymidten, der ligger relativt højt, og derfor ikke direkte er truet af oversvømmelser fra havet. Dog har bymidten de velkendte udfordringer med skybrud og højtstående grundvand.

Bred tilgang til klimatilpasning

Klimakonsulent, Bodil Ankjær Nielsen, fra Esbjerg Kommune fortæller her, hvordan udpegningen har påvirket den generelle tilgang til håndtering af vand i Esbjerg by og på havnen:

”Udpegningen har bevirket, at vi har udarbejdet en klima- og risikostyringsplan for Esbjerg by og havn, som også loven foreskriver. Vi har dog valgt, at planen også skal forholde sig til nedbør og højtstående grundvand. Der er særligt kommet det ud af risikostyringsplanen, at vi nu er gået i gang med to vigtige delprojekter: Stormflodssikringen af Esbjerg by og et projekt, der omhandler rådhuskvarteret som klimakvarter. Det skal være med til at tilbageholde overfladevand fra Strandby Plads,” siger Bodil Ankjær Nielsen.

Esbjerg Kommunes risikostyringsplan

Stormflodsbeskyttelse

Konkret arbejder Esbjerg Kommune med en højvandsmur, som sammen med porte og bygninger skal beskytte byen mod oversvømmelse. Murens planlagte forløb er udarbejdet i et tæt samarbejde med Esbjerg Havn for at sikre, at stormflodsbeskyttelsen ikke kvæler havnens mange aktiviteter.
Muren forventes at blive ca. 90 cm høj, og der skal være udsmykninger og grøn beplantning på muren, så den passer ind i det eksisterende bymiljø.
Til at beskytte Esbjerg og udvikle bymiljøet planlægger kommunen på længere sigt en ”grøn forbindelse”, som er et hævet terræn med en vold, hvor cyklister og gående kan færdes.

Bodil Ankjær Nielsen siger om forløbet: ”Vi har i arbejdet med risikostyringsplanen haft et tæt samarbejde med Esbjerg Havn. Havnen har bl.a. været med til at skitsere de mulige linjeføringer for stormflodssikringen af Esbjerg by.”

Plan & Byudviklingsudvalget i Esbjerg Kommune har givet grønt lys til et forprojekt, der skal sikre Esbjerg mod stormflod. Illustration af den kommende sikringslinje mod stormflod på Esbjerg Havn. Sikringslinjen går fra Adgangsvejen og H.E. Bluhmes Vej.