Vejle

Sluseanlæg i Vejle bymidte.

Klimatilpasningsprojekter skal reducere risikoen for oversvømmelse i Vejle, når vandet stiger

I disse år oplever vi stigende vandstande og mere intens nedbør. Det skaber udfordringer for vores byer. Vejle By er et særligt sårbart område, da området er i risiko for oversvømmelse fra flere kilder. Kommunen har derfor iværksat projekter, der dels skal holde vandet tilbage og dels beskytte byen, når vandet stiger.

Forsinkelsesområde i oplandet til Grejs Ådal.

Udpegning sætter fokus på udfordringen med vand fra mange kilder

Vejle ligger i et naturskønt område tæt på fjorden, hvor to vandløb mødes. I 2011 blev Vejle for første gang udpeget som et risikoområde, der er særligt udsat for oversvømmelse. Om udpegningen som risikoområde fortæller Ulla Pia Geertsen, Klimakoordinator i Vejle Kommune:

”Det er godt, at vi er udpeget, fordi så bliver udfordringerne og truslen med vand italesat. Det giver samtidig anledning til, at der bliver arbejdet systematisk med risikostyring, da risikostyringsplanen skal revideres hvert 6. år, hvor bl.a. Kystdirektoratet reviderer fare- og risikokort. Her indgår alle udførte projekter i perioden og ny viden om ændret klimascenarier.

Udpegningen har ligeledes ført til et tættere samarbejde med Kystdirektoratet. Ulla Pia Geertsen siger:

”Vi værdsætter samarbejdet med Kystdirektoratet, og udpegningen har betydet, at vi har en god faglig sparring. Det er bl.a. om metoder til, hvordan vi kan arbejde med risikoen, herunder forebyggelse, sikring og beredskab. Men også i forhold til at finde løsninger, hvor risikoen vendes til potentialer for det gode møde med vandet. Måske er det ikke altid løsningen at holde vandet ude, måske skal vandet inviteres ind i stedet for.

Selve Vejle by har en del lavtliggende områder, der potentielt er truet af oversvømmelse både fra fjorden og fra vandløbene, Vejle Å og Grejs Å. Den helt store udfordring i Vejle er derfor håndtering af vand fra mange kilder:

”Vi ser på hele vandkredsløbet, hvor vi inddrager både vandløb, regnvand, grundvand og vand fra fjorden, når vi arbejder med håndtering af vand i risikostyringsplanen” fortæller Ulla Pia Geertsen.

Forsinkelsesområde i oplandet til Grejs Ådal.

Vejle Kommunes risikostyringsplan

Sluse og vandparkering skal beskytte Vejle

Vejle Kommune har sat gang i en række klimatilpasningsprojekter for at håndtere de forskellige typer af potentielle oversvømmelser. I 2016 blev der etableret en sluse i Vejle by, som beskytter en del af midtbyen mod oversvømmelse i forbindelse med højvande, stormflod og stor afstrømning i Grejs Å. Samtidig er der bygget et pumpeanlæg bag slusen, som afleder vandet fra Omløbsåen, når slusen er lukket. Dette anlæg har allerede i flere tilfælde vist sig effektivt og afværget oversvømmelser i bymidten.
Kommunen er desuden i gang med at etablere forsinkelsesområder i oplandet til Grejs å for at håndtere vandet fra voldsomme regnskyl og skybrud. Det er planen, at forsinkelsesområderne (vandparkeringen) skal kunne tilbageholde ca. 170.000 m3 vand. Det svarer til en 100-års-hændelse i vandløbet.

Tværgående samarbejder styrker indsats og beredskab

Arbejdet med risikostyringsplanen har medført, at Vejle Kommune har udbygget samarbejdet med interessenterne, herunder borgere, spildevandsforsyningen, beredskabet samt Kystdirektoratet.
Der er nedsat en tværgående projektgruppe, som spiller en aktiv rolle. Her har Vejle Spildevand fx bidraget til etableringen af pumpestationer og slusen.

I et projekt under navnet ”Smart Vand Vejle” er der udviklet en pc-baseret model, som modtager data fra flere målestationer, der måler vandstand, fugtighed og nedbør. Målestationerne leverer data til modellen, som bl.a. beregner prognoser af vandstandene. Modellen giver kommunens ”Højvandsvagt” (beredskab) bedre forudsætninger for at styre og varsle , når der er udsigt til oversvømmelse. Ligesom den optimerede dataindsamling også understøtter Vejle Kommunes tætte samarbejde med beredskabet og de øvrige indsatsmyndigheder.

Sluse- og pumpeanlæg i Vejle Kommune.
Sluseanlæg i Vejle Kommune.