Plantrin 3

Udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse.

Med udgangspunkt i risikoanalysen samt de fare- og risikokort, der et leveret under plantrin 2 i december 2018, skal de udpegede kommuner udarbejde eller revurdere risikostyringsplaner. Arbejdet med risikostyringsplanerne skal være afsluttet og godkendt i kommunalbestyrelsen senest den 22. oktober 2021. Inden da skal risikostyringsplanen have været 6 måneder i offentlig høring.

De risikoområder, som blev udpeget i 2018 i forbindelse med plantrin 2 i anden planperiode, skal udarbejde deres første risikostyringsplan. Dette gælder for Esbjerg, Kolding, Nyborg og Vordingborg.

Risikoområder der blev udvidet i 2018 skal revurdere eksisterende risikostyringsplaner og forholde sig til de områder, der blev inkluderet i udpegningen i anden planperiode.
Det gælder Køge Bugt-København og Sydlolland.

Områder der blev udpeget i første planperiode i 2011, skal foretage en grundig revurdering af risikostyringsplanerne og som minimum justere i forhold til de nye fare- og risikokort.

Fra foråret 2020 vil en ny vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner være tilgængelig her på siden sammen med en skabelon. Sigtet er del at lette det praktiske arbejde med at udarbejde planerne, dels at sikre en vis ensartethed i udformningen.

Udarbejdelse af risikostyringsplaner

Det er kommunernes ansvar at udarbejde risikostyringsplaner i tredje plantrin. 

Risikostyringsplanen skal tage højde for forebyggelse, sikring og beredskab. Risikostyringsplanen refererer således til det øvrige plangrundlag, i særdeleshed kommunernes klimatilpasningsplaner, men også kommuneplaner, spildevandsplaner og beredskabsplaner m.fl.

Kommunerne skal koordinere indholdet af risikostyringsplanerne med vandplanerne for det aktuelle vandområdedistrikt. Det betyder, at risikostyringsplanerne skal tage hensyn til beskyttelse og forbedring af vandområder samtidig med, at mulighederne for at håndtere vand fra oversvømmelser benyttes i nødvendigt omfang.

Risikostyringsplanerne skal endvidere indeholde en beskrivelse af planens gennemførelse, dvs. en beskrivelse af prioriteringer og af, hvordan fremskridt vil blive moniteret, oversigt over offentlige høringer, oplysninger om planen og en fortegnelse over ansvarlige myndigheder.

Kommunerne kan fortage en koordinering mellem risikostyringsplaner, kommunale klimatilpasningsplaner og kommunens generelle beredskabsplan. Derudover skal risikostyringsplanen indeholde en oversigt over de foranstaltninger og prioriteringer heraf, der tager sigte på at nå relevante mål for oversvømmelsesrisikostyringen og de oversvømmelsesrelaterede tiltag, der er truffet i henhold til gældende lovgivning, herunder planloven, miljøbeskyttelsesloven, miljømålsloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer. Indholdet af en risikostyringsplan fremgår af bilag 2 i både Miljøministeriets lov nr. 1505 af 27. december 2009 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, og Kystdirektoratets bekendtgørelse nr. 121 af 2. februar 2010 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Flere af aspekterne af forebyggelse og beredskab er allerede indarbejdet i de kommunale spildevandsplaner og planer for det kommunale beredskab, eller de vil blive det i forbindelse med kommunernes vedtagelse af klimatilpasningsplaner.

Risikostyringsplanerne kan findes på de udpegede kommuners hjemmeside.