Aabenraa

Aabenraa er udpeget som risikoområde i 2011 i første planperiode. I forbindelse med plantrin 1 i anden planperiode fastholdes udpegningen. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt i forhold til oversvømmelse fra hav og i mindre grad fra vandløb. Kortene skal danne grundlag for en revurdering af den eksisterende risikostyringsplan.

Aabenraa er et risikoområde udpeget i første planperiode. Området oplever hovedsageligt oversvømmelse fra hav og i mindre grad fra vandløb. Der er i risikoområdet en høj sammenhængende gruppering af celler med Meget høj risiko. Dette område består primært af den indre by, beboelse og industri bl.a. på havneområder.

Risikoen for oversvømmelse fra hav er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 1872, som er den højest registrerede stormflod, der har ramt området.

Selvom der ikke sker ændringer i risikoområdet på baggrund af den nye risikovurdering, bliver afgræsningen af området opdateret ud fra nyeste data. Da oversvømmelse fra hav er den primære kilde til høj risiko i området, er området ind i landet afgrænset på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning.

I dette risikoområde er der identificeret flere sårbarheder af høj kategori såsom: Potentielt forurenende virksomheder (havneområder), hospital, kritisk infrastruktur og større kulturarvsarealer.

RisikoområdeAabenraa
KommunerAabenraa
Vanddistrikt1, Jylland og Fyn
Hovedvandopland1.11 Lillebælt/Jylland
Kilde til oversvømmelsePrimært hav
Vandløb
Statistisk 1000 års hændelse1,95 m, Fynshavn Havn
Historisk højeste vandstand3,35 m, stormfloden 1872
Screeningsvandstanden
Vandstand til afgrænsning af risikoområde4,25 m
Berørte indbyggere4.245
Særlige sårbarhederKulturarvsarealer
Fredede bygninger
Hospital
Potentielle forurenende virksomheder
Centralværk
Fjernvarmeværker
Afgrænsning af Risikoområde Aabenraa

Find mere information her