Randers Fjord

Randers Fjord er udpeget som risikoområde i 2011 i første planperiode. I forbindelse med plantrin 1 i anden planperiode fastholdes udpegningen. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt primært i forhold til oversvømmelse fra hav (Kattegat) suppleret med kortsæt for kombineret oversvømmelse fra hav og vandløb (Gudenå). Kortene skal danne grundlag for en revurdering af den eksisterende risikostyringsplan. Risikoområdet omfatter dele af Randers og Norddjurs Kommuner.

Risikoområdet Randers er udpeget primært på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra hav (Kattegat) og fra vandløb (Gudenå).

Oversvømmelser fra havet vil have det markant største omfang, da der kun i mindre grad forekommer oversvømmelse fra vandløb. I området er der to større klynger og to mindre af Høj risiko.

Risikoen er bestemt på baggrund af en statistisk 1000-års hændelse for hav og vandløb. For hav er vandstanden bestemt for vandstandsmåleren i Randers Havn. Den højest registrerede vandstand i Randers Fjord er 1,80 m under stormfloden i 2006.

Selvom der ikke sker ændringer i risikoområdet på baggrund af den nye risikovurdering, bliver afgræsningen af området opdateret ud fra nyeste data. Da oversvømmelse fra hav er den primære kilde til høj risiko i området, er området ind i landet afgrænset på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning.

Afgrænsningen af risikoområdet er derfor udvidet til større dele af Alling Å, Gudenå og Nørreå. Disse områder dækker i høj grad over mindre landsbyer, grønne områder og landbrugsarealer.

I området er der identificeret sårbarheder af høj kategori som for eksempel: Flere potentielt forurenende virksomheder, kritisk infrastruktur i form af centralt værk og renseanlæg samt beredskabscentre.

RisikoområdeRanders Fjord
KommunerRanders
Norddjurs
Vanddistrikt1, Jylland og Fyn
Hovedvandopland1.5 Randers Fjord
Kilde til oversvømmelsePrimært hav
Vandløb
Statistisk 1000 års hændelse1,86 m, Randers Havn
Screeningsvandstanden
Historisk højeste vandstand1,80 m, stormfloden 2006
Vandstand til afgrænsning af risikoområde2,76 m
Berørte indbyggere5.970
Særlige sårbarhederFlere potentielt forurenende virksomheder
Centralværk
Flere renseanlæg
Beredskabscentre
Afgrænsning af Risikoområde Randers Fjord

Find mere information her