Kolding

Kolding er udpeget som risikoområde i 2018 i forbindelse med anden planperiode. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt primært i forhold til oversvømmelse fra hav (Kolding Fjord), dog suppleret med et kortsæt for kombineret oversvømmelse fra hav og vandløb (Kolding Å). Kortene skal danne grundlag for risikoområdets første risikostyringsplan.

Oversvømmelsen kan have forskelligt udbredelsesmønster og omfang afhængig af, hvilken kilde oversvømmelsen udspringer fra. Oversvømmelser fra hav vil have det markant største omfang. Dette område er et nyt risikoområde, og har en høj andel af sammenhængende gridceller med kategorien Meget høj risiko. Disse er primært lokaliseret på havnen og i boligområder.

Risikoen for oversvømmelse fra hav er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 1872, som er den højest registrerede stormflod, der har ramt området.

Risikoområdet er afgrænset således, at alle cellerne med høj risiko langs Kolding Fjord er inkluderet i risikoområdet. Da oversvømmelse fra hav er den primære kilde til høj risiko i området, er området afgrænset ind i landet på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning.

Risikoområdet udgøres hovedsageligt af havneområdet, den indre by samt områder omkring Kolding Å. Området følger overordnet Kolding Å ind i landet og afgrænses før Lunderskov af Ndr. Ringvej og Skamlingvejen/Tøndervej.

I området er der identificeret flere sårbarheder af høj kategori såsom: Fredede bygninger, flere varmeværker, et mindre område af motorvejen og to potentielt forurenende virksomheder i havneområdet.

RisikoområdeKolding
KommunerKolding
Vanddistrikt1, Jylland og Fyn
Hovedvandopland1.11 Lillebælt
Kilde til oversvømmelsePrimært hav
Statistisk 1000 års hændelse1,91 m, Kolding Havn
Historisk højeste vandstand3,35 m, stormfloden 1872
Screeningsvandstand
Vandstand til afgrænsning af risikoområde4,25 m
Berørte indbyggere6.724
Særlige sårbarhederFlere fredede bygninger
2 potentielt forurenende virksomheder
2 varmeværker
Afgrænsning af Risikoområde Kolding

Find mere information her