Køge Bugt - København

Udvidelsen af risikoområdet Køge Bugt-København fandt sted i forbindelse med ajourføringen af risikoområderne i 2018. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt i forhold til oversvømmelse fra hav. Kortene skal danne grundlag for en revurdering af den eksisterende risikostyringsplan. Samtidig skal der udarbejdes risikostyringsplan for udvidelsen af udpegningen. Risikoområdet indbefatter dele af følgende kommuner: København, Tårnby, Dragør, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød og Køge.

Risikoområdet Køge Bugt - København er en udpegning fra sidste planperiode, der i denne omgang er udvidet til at dække et større geografisk areal. Det er udpeget og udvidet primært på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra hav og i mindre grad fra vandløb (Køge Å).

Oversvømmelse fra vandløb udgør blot en lille del af oversvømmelsespotentialet. Området har en høj andel af grid-celler med kategorierne Høj og Meget høj risiko.

Disse celler er spredt over et geografisk større område, men er særligt samlet ved Kastrup, Avedøre Holme og Køge. Disse er primært lokaliseret i boligområder, havneområder med industri og Kastrup Lufthavn.

Risikoområdet går på tværs af to fareområder og hovedvandoplande, og der er derfor anvendt to forskellige screeningsvandstande. For den nordlige del af området omkring København by er risikoen bestemt på baggrund af en statistisk 1000-års hændelse bestemt for vandstandsmåleren i København.

For den sydlige del af området, Køge Bugt, er risikoen bestemt på baggrund af vandstanden under stormfloden i 1872.

På baggrund af risikovurderingen er risikoområdet udvidet mod nord indtil tætheden af cellerne med høj risiko er faldet. Området er ikke udvidet mod syd i Køge. Da oversvømmelse fra hav er den primære kilde til høj risiko i området, er området afgrænset ind i landet på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning.

Risikoområdet er udvidet mod nordøst med bl.a. Refshaleøen, Amager, Prøvestenen, dele af området ved Københavns Lufthavn og strækker sig op til Københavns Nordhavn, se figur A.15 i Bilag A. Området er ligeledes flere steder udvidet ind i landet. I dette risikoområde er der identificeret flere sårbarheder af høj kategori såsom: Høj befolkningstæthed, flere hospitaler, stor økonomisk aktivitet og flere forurenende virksomheder især ved Prøvestenen. Generelt indeholder dette risikoområde sårbarheder af høj kategori indenfor alle otte sårbarhedsinddelinger.

RisikoområdeKøge Bugt – København
(Tidligere Køge Bugt)
KommunerKøbenhavn
Tårnby
Dragør
Hvidovre
Brøndby
Vallensbæk
Ishøj
Greve
Solrød
Køge
Vanddistrikt2, Sjælland
Hovedvandopland2.3 Øresund
2.4 Køge Bugt
Kilde til oversvømmelsePrimært hav samt vandløb
Statistisk 1000 års hændelseHVO 2.3: 1,74 m, Københavns Havn
HVO 2.4: 1,70 m, Køge Havn
Screeningsvandstand for HVO 2.3
Historisk højeste vandstandHVO 2.3: 1,65 m, stormfloden 1985
HVO 2.4: 2,86 m, stormfloden 1872
Screeningsvandstand for HVO 2.4
Vandstand til afgrænsning af risikoområde2,64 m og 3,75 m for hhv. hovedvandopland 2.3 og 2.4.
Berørte indbyggere282.571
Særlige sårbarhederFlere hospitaler
Mange potentielle forurenende virksomheder
Generel høj sårbarhed
Afgrænsning af Risikoområde Køge Bugt - København

Find mere information her