Esbjerg

Esbjerg er udpeget som risikoområde i 2018 i forbindelse med anden planperiode. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt i forhold til oversvømmelse fra hav (Vadehavet). Kortene skal danne grundlag for risikoområdets første risikostyringsplan. Risikoområdet omfatter dele af Esbjerg og Fanø kommuner.

Området er en nyudpegning, og har fem tydelige grupperinger af grid-celler med kategorien Meget høj risiko. Fire af disse grupperinger ligger i Esbjerg by, hvor de primært er lokaliseret på havnen og i boligområder, mens grupperingen på Fanø dækker det centrale af Nordby.

Risikoen for oversvømmelse fra hav er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 1999, som er den højest registrerede stormflod, der har ramt området. Risikoområdet er afgrænset således, at alle celler med Høj eller Meget høj risiko omkring Esbjerg by og Nordby er inkluderet i risikoområdet. Da oversvømmelse fra hav er kilden til høj risiko i området, er området afgrænset ind i landrt på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 1,2 m, dækkende de generelle havstigninger og en øget vindbidrag til stormflodsvandstanden.

Risikoområdet i Esbjerg by udgøres grundlæggende af havneområdet, industriområder og den indre by. Området afgrænses af Ådalen i nord, til Måde Industrivej i syd og i store træk langs havnen ind i landet; dog inkluderes der flere kvarterer. I Nordby på Fanø udgøres risikoområdet især af byområder og havneområdet.

På havnen i Esbjerg er flere sårbarheder af høj kategori identificeret såsom; mange potentielt forurenende virksomheder, kritisk infrastruktur i form af centralt værk, renseanlæg og fjernvarmeværk. Derudover er der økonomisk aktivitet af middel værdi på et mindre geografisk område. I Nordby forekommer flere områder med kulturarv, politi og beredskabscentre.

RisikoområdeEsbjerg
KommunerEsbjerg
Fanø
Vanddistrikt1, Jylland og Fyn
Hovedvandopland1.10 Vadehavet
Kilde til oversvømmelseHav
Statistisk 1000 års hændelse4,39 m, Esbjerg Havn
Historisk højeste hændelse4,80 m, stormfloden 1981
Screeningsvandstanden
Vandstand til afgrænsning af risikoområde6,00 m (0,9 m havstigning i 2115 samt øget vindbidrag på 0,3 m i 2100)
Berørte indbyggere10.930
Særlige sårbarhederHospital,
Mange potentielle forurenende virk-
somheder
Flere forsyningsvirksomheder
Afgrænsning af Risikoområde Esbjerg

Find mere information her