Vejle

Vejle er udpeget som risikoområde i 2011 i første planperiode. I forbindelse med plantrin 1 i anden planperiode fastholdes udpegningen. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt primært i forhold til oversvømmelse fra hav (Vejle Fjord) dog suppleret med kortsæt for kombineret oversvømmelse fra hav og vandløb (Vejle Å og Grejs Å). Kortene skal danne grundlag for en revurdering af den eksisterende risikostyringsplan.

Oversvømmelsen kan have et varierende udbredelsesmønster og omfang afhængigt af kilden til oversvømmelsen. Området har spredt fordeling af grid-celler med kategorierne Høj og Meget høj risiko. Disse celler er ikke egentligt sammenhængende, men viser i stedet, at risikoen er fordelt over flere mindre områder af byen.

Risikoen er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 1872, som er den højst registrerede stormflod for området. Selvom der ikke sker ændringer i risikoområdet på baggrund af den nye risikovurdering, bliver afgræsningen af området opdateret ud fra nyeste data.

Da oversvømmelse fra hav er den primære kilde til høj risiko i området, er området afgrænset på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning.

Risikoområdet er overvejende af samme geografiske udbredelse som ved sidste planperiode. Der er enkelte dele af området, der er ændret. Der er udvidet ind i landet, så risikoområdet følger Vejle Å længere end ved sidste planperiode. Enkelte områder i Vejle by er ikke en del af det udpegede område, da de ikke er potentielt oversvømmelsestruet.

I dette risikoområde er der identificeret flere sårbarheder af høj kategori såsom: Flere hospitaler, økonomisk aktivitet og nogle potentielt forurenende virksomheder ved havneområdet.

RisikoområdeVejle
KommunerVejle
Vanddistrikt1, Jylland og Fyn
Hovedvandopland1.11 Lillebælt
Kilde til oversvømmelseHav og vandløb
Statistisk 1000 års hændelse1,78 m, Juelsminde Havn
Historisk højeste vandstand2,15 m, stormfloden 1872
Screeningsvandstand
Vandstand til afgrænsning af risikoområde3,05 m
Berørte indbyggere14.979
Særlige sårbarhederHospitaler
Økonomisk aktivitet
3 potentielt forurenende virksomheder
2 fjernvarmeværker og renseanlæg
Afgrænsning af Risikoområde Vejle

Find mere information her