Odense Fjord

Odense Fjord er udpeget som risikoområde i 2011 i første planperiode. I forbindelse med plantrin 1 i anden planperiode fastholdes udpegningen. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt primært i forhold til oversvømmelse fra hav og i mindre grad fra vandløb. Kortene skal danne grundlag for en revurdering af den eksisterende risikostyringsplan.

Risikoområdet Odense Fjord er udpeget grundet oversvømmelsesrisikoen fra hav og i mindre grad fra vandløb. Oversvømmelsen kan have forskelligt udbredelsesmønster og omfang afhængig af, hvilken kilde oversvømmelsen udspringer fra.

Oversvømmelser fra hav vil have det markant største omfang. Store dele af de potentielt oversvømmede områder er landbrugsarealer, industri og beboelsesområder. Der er store gule områder, som repræsenterer risikoen Lav. Disse dækker i høj grad over landbrugsarealerne.

Risikoen er bestemt på baggrund af den statistisk 1000-års hændelse for hav og vandløb.

Grundet afgrænsning af fareområdet SJ1, der dækker Odense Fjord, er 1000-års hændelsen for vandstandsmåleren i Kerteminde Havn anvendt i oversvømmelsesberegningen. Den højest registrerede vandstand i Odense Fjord er 1,80 m under stormfloden i 2006.

Selvom der ikke sker ændringer i risikoområdet på baggrund af den nye risikovurdering, bliver afgræsningen af området opdateret ud fra nyeste data. Da oversvømmelse fra hav er den primære kilde til høj risiko i området, er området ind i landet afgrænset på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning.

I området er der identificeret sårbarheder af høj kategori såsom: Økonomisk aktivitet, flere renseanlæg, mange landbrugsarealer og flere potentielt forurenende virksomheder i havneområdet og langs vandløb.

RisikoområdeOdense Fjord
Kommuner

Odense
Nordfyns
Kerteminde

Vanddistrikt1, Jylland og Fyn
Hovedvandopland1.13 Odense Fjord
Kilde til oversvømmelsePrimært hav
Vandløb
Statistisk 1000 års hændelse1,87 m, Odense Fjord (Gabet)
Screeningsvandstanden er 1,96 m,
Kerteminde Havn
Historisk højeste vandstand1,80 m, stormfloden 2006
Vandstand til afgrænsning af risikoområde2,86 m
Berørte indbyggere9.108
Særlige sårbarhederØkonomisk aktivitet
Beredskabscenter
Flere potentielt forurenende virksomheder
Centralvarmeværk
Fjernvarmeværk
Flere renseanlæg
Landbrugsarealer
Afgrænsning af Risikoområde Odense Fjord

Find mere information her