Vordingborg

Vordingborg er udpeget som risikoområde i 2018 i forbindelse med anden planperiode. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt i forhold til oversvømmelse fra hav. Kortene skal danne grundlag for risikoområdets første risikostyringsplan.

Dette område er en ny udpegning, og har en større sammenhængende gruppering af grid-celler med kategorien Høj og Meget høj risiko. Ydermere er der yderst på Masnedø en mindre gruppering af risikoceller med høj værdi. Området på Masnedø er primært motorvej, industri og i mindre grad beboelse. Den store gruppering af celler i Vordingborg by er primært beboelse og industri.

Risikoen for oversvømmelse fra hav er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 1872, som er den højest registrerede stormflod, der har ramt området.

Risikoområdet er afgrænset således, at alle celler med Høj eller Meget høj risiko omkring Vordingborg by samt hele Masnedø er inkluderet i risikoområdet. Da oversvømmelse fra hav er den eneste kilde til høj risiko i området, er området afgrænset på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning.

På havnen er der identificeret flere sårbarheder af høj kategori såsom: Potentielt forurenende virksomheder, kritisk infrastruktur i form af renseanlæg og fjernvarmeværk. Derudover er Vordingborg Slotsruin og hospitalet lokaliseret i det udpegede risikoområde.

RisikoområdeVordingborg
KommunerVordingborg
Vanddistrikt2, Sjælland
Hovedvandopland2.5 Smålandsfarvandet
Kilde til oversvømmelseHav
Statistisk 1000 års hændelse1,81 m, Karrebæksminde
Historisk højeste vandstand2,86 m, stormfloden 1872
Screeningsvandstanden
Vandstand til afgrænsning af risikoområde3,76 m
Berørte indbyggere3.849
Særlige sårbarhederVordingborg Slotsruin
Hospital
Potentielt forurenende virksomhed
Renseanlæg
Fjernvarmeværk
Afgrænsning af Risikoområde Vordingborg

Find mere information her