Fredericia

Fredericia er udpeget som risikoområde i 2011 i første planperiode. I forbindelse med plantrin 1 i anden planperiode fastholdes udpegningen. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt primært i forhold til oversvømmelse fra hav. Kortene skal danne grundlag for en revurdering af den eksisterende risikostyringsplan.

Risikoområdet Fredericia er en tidligere udpegning fra sidste planperiode, der i denne omgang er udvidet til at dække et lidt større areal. Det er udpeget og udvidet primært på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra hav. Området har en højere andel af grid-celler med kategorierne Høj og Meget høj risiko i den sydøstlige del af byen, hvor der forekommer flere grupperinger af celler med den højeste risiko. Disse er primært lokaliseret i boligområder og havneområder med industri.

Risikoen for oversvømmelse fra hav er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 1872, som er den højest registrerede stormflod, der har ramt området.
På baggrund af den nye risikovurdering bliver området udvidet en anelse mod sydøst til at inkludere de celler med Høj eller Meget høj risiko, som ligger op af det eksisterende risikoområde. Da oversvømmelse fra hav er den eneste kilde til høj risiko i området, er området ind i landet afgrænset på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning.

I dette risikoområde er flere sårbarheder af høj kategori identificeret såsom; potentielle forurenende virksomheder, hospital og fredede bygninger.

RisikoområdeFredericia
KommunerFredericia
Vanddistrikt1, Jylland og Fyn
Hovedvandopland1.11 Lillebælt/Jylland
Kilde til oversvømmelseHav
Statistisk 1000 års hændelse1,70 m, Fredericia Havn
Historisk højeste vandstand3,35 m, stormfloden 1872
Screeningsvandstanden
Vandstand til afgrænsning af risikoområde4,25 m
Berørte indbyggere3.602
Særlige sårbarheder

Beredskabscenter
Fredede bygninger
Potentielle forurenende virksomheder
Renseanlæg

Afgrænsning af Risikoområde Fredericia

Find mere information her