Nyborg

Nyborg er udpeget som risikoområde i 2018 i forbindelse med anden planperiode. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt i forhold til oversvømmelse fra hav. Kortene skal danne grundlag for risikoområdets første risikostyringsplan.

Nyborg er et nyudpeget risikoområde, der primært er udpeget grundet oversvømmelse fra hav. Det ses af risikoanalysen, at det er i den nordlige del af området er lokaliseret risikoceller med kategorien Meget høj. Dette område består primært af bebyggelse.

Risikoen for oversvømmelse fra hav er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 1872.

Denne vandstand er valgt grundet afgrænsning af området SD3 (se hovedrapporten, kapitel 5), hvor det er vandstanden fra den højest registrerede stormflod, der har ramt området. Den højeste målte vandstand i Nyborg er dog 1,80 m under stormfloden i 2006.

Risikoområdet er afgrænset således, at alle celler med Høj eller Meget høj risiko omkring Nyborg by er inkluderet i risikoområdet. Da oversvømmelse fra hav er den primære kilde til høj risiko i området, er området afgrænset på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning.

I området er der identificeret sårbarheder af høj kategori såsom: Potentielt forurenende virksomheder, kulturarvselementer og kritisk infrastruktur i form af fjernvarmeværk og renseanlæg.

RisikoområdeNyborg
KommunerNyborg
Vanddistrikt1, Jylland og Fyn
Hovedvandopland1.14 Storebælt
Kilde til oversvømmelsePrimært hav
Vandløb
Statistisk 1000 års hændelse1,71 m, Slipshavn
Historisk højeste vandstand1,80 m, stormfloden 2006
Screeningsvandstanden er 2,86 m,
stormfloden 1872
Vandstand til afgrænsning af risikoområde3,76 m
Berørte indbyggere5.804
Særlige sårbarhederNyborg Slot
Fredede bygninger
Hospital
Motorvej
Potentielt forurenende virksomheder
Fjernvarme
Renseanlæg
Afgrænsning af Risikoområde Nyborg

Find mere information her