Korsør

Korsør er udpeget som risikoområde i 2011 i første planperiode. I forbindelse med plantrin 1 i anden planperiode fastholdes udpegningen. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt i forhold til oversvømmelse fra hav. Kortene skal danne grundlag for en revurdering af den eksisterende risikostyringsplan. Risikoområdet er en del af Slagelse Kommune.

Risikoområdet Korsør er en tidligere udpegning fra sidste planperiode, der i denne omgang er udvidet til at dække et større areal mod nord. Det er udpeget og udvidet primært på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra hav.

I den nordlige del af risikoområdet forekommer en højere andel af gridceller med kategorierne Høj og Meget høj risiko. Disse er primært lokaliseret i boligområder.

Risikoen for oversvømmelse fra hav er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 2006, som er den højest registrerede stormflod, der har ramt området.

Selvom der ikke sker ændringer i risikoområdet på baggrund af den nye risikovurdering, bliver afgræsningen af området opdateret ud fra nyeste data. Da oversvømmelse fra hav er den eneste kilde til høj risiko i området, er området ind i landet afgrænset på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning.

I dette risikoområde er der identificeret sårbarheder af høj kategori såsom: Hospitaler og flere potentielt forurenende virksomheder.

RisikoområdeKorsør
KommunerSlagelse
Vanddistrikt2, Sjælland
Hovedvandopland2.5 Smålandsfarvandet
Kilde til oversvømmelseHav
Statistisk 1000 års hændelse1,74 m, Korsør Havn
Historisk højeste vandstand1,80 m, stormfloden 2006
Screeningsvandstanden
Vandstand til afgrænsning af risikoområde2,70 m
Berørte indbyggere9.707
Særlige sårbarhederHospitaler
Potentielt forurenende virksomheder
Fjernvarmeværk
Afgrænsning af Risikoområde Korsør

Find mere information her