Plantrin 2

Kortlægning af fare og risiko for oversvømmelse

Under plantrin 2 i anden planperiode er der i 2019 gennemført en ajourføring af fare- og risikokortlægningen for oversvømmelse i de områder, der blev udpeget i første planperiode. Der er desuden foretaget modellering udarbejdet første-gangskort for de områder, der blev udvidet eller udpeget i 2018. Klimaændringer er indarbejdet i materialet i forhold til klimascenarie RCP 8.5.

Farekort

Farekortene skal ifølge direktivet bestemmes for følgende scenarier:

a)   Ringe sandsynlighed for oversvømmelse eller ekstreme hændelser

b)   Middelstor sandsynlighed for oversvømmelse (fx en 100 års-hændelse)

c)    Stor sandsynlighed for oversvømmelse

På den baggrund er der udarbejdet farekort for følgende konkrete scenarier:

Oversvømmelse fra hav (alle risikoområder undtagen Holstebro):

 • 20 års hændelse i dag
 • 100 års hændelse i dag
 • En ekstrem hændelse i dag, som kan være enten den historisk højeste eller en statistisk 1000 års hændelse afhængig af, hvilken der er størst.
 • 100 års hændelse i 2065 for klimascenariet RCP 8.5
 • 100 års hændelse i 2115 for klimascenariet RCP 8.5
 • Ekstremhændelsen i 2115 for klimascenariet RCP 8.5

Oversvømmelse fra vandløb:
(Kortlagt for risikoområde Holstebro):

 • 20 års hændelse i dag
 • 50 års hændelse i dag
 • 100 års hændelse i dag
 • 50 års hændelse i 2065 for klimascenariet RCP 8.5
 • 50 års hændelse i 2115 for klimascenariet RCP 8.5
 • 100 års hændelse i 2115 for klimascenariet RCP 8.5

 Begrundelsen for at der bruges andre scenarier for vandløbsområdet er, at historiske erfaringer viser, at en 100 års hændelse i et vandløb virkelig er en ekstrem hændelse.

Oversvømmelse som kombination mellem hav og vandløb:
(Kortlagt for risikoområderne Randers Fjord, Vejle, Kolding og Odense Fjord)

 • Kombinationen af en 100 års hændelse i havet og en 50 års hændelse i vandløbet

Her er der tale om fjordområder med større vandløb, som giver særlige udfordringer.

For hvert scenarie vil der være følgende farekort:

 • Maksimal oversvømmelsesudbredelse
 • Maksimal vanddybde
 • Maksimal strømningshastighed

Skades- og risikokort

Følgende elementer indgår i sårbarhedsanalysen. Skaderne er opdelt i håndgribelige og uhåndgribelige skader.

Håndgribelige skader

 • Bygningsskader
 • Skader på indbo
 • Skader for virksomheder
 • Oprydning af infrastruktur
 • Skader på husdyr
 • Skader på afgrøder

I forhold til de håndgribelige skader kan følgende beregnes præcist:

 • Total økonomisk skade
 • Risikoen

Uhåndgribelige skader

 • Berørte indbyggere
 • Forsyninger og berørte ejendomme
 • Beredskabspunkter
 • Særligt sårbare punkter
 • Forurenende virksomheder
 • Natur- og miljøinteresser
 • Kulturarv

I forhold til de uhåndgribelige skader kan der ikke foretages en præcis beregning af risikoen, her vises sårbarhederne.

Risiko


Klik på kortet for at se stor version.

Kortet viser oversvømmelsesrisikoen opgjort i danske kroner per år per 100 m x 100 m grid for en 100 års stormflod i Aabenraa i 2115.

Oversvømmelsesdybde og berørte indbyggere

Klik på kortet for at se stor version.

Kortet viser vanddybden ved en 100 års stormflod i Juelsminde i 2115 samt hvor mange indbyggere der bliver berørt ved oversvømmelsen.

Total økonomisk skade

Klik på kortet for at se stor version.

Kortet viser den totale økonomiske skade ved oversvømmelsen for en 100 års stormflod i Nyborg i 2115. Skaden er opgjort i danske kroner per grid.

Tab for virksomheder

Klik på kortet for at se stor version.

Kortet viser oversvømmelsesudbredelsen ved en 100 års stormflod i Fredericia i 2115 samt de økonomiske tab for de private virksomheder der bliver oversvømmet. Skaden er opgjort i danske kroner per grid.

Forsyninger

Klik på kortet for at se stor version.

Kortet viser hvilke forsyninger, der bliver oversvømmet ved en 100 års stormflod i Esbjerg i 2115. Dertil vises de ejendomme, som bliver berørt af oversvømmede forsyningsstationer.

Sårbare punkter og beredskab

Klik på kortet for at se stor version.

Kortet viser dybden af oversvømmelsen ved en 100 års stormflod i Korsør i 2115, samt de sårbare punkter og beredskabspunkter omkring oversvømmelsen.

Naturinteresser og potentielt forurenende virksomheder

Klik på kortet for at se stor version.

Kortet viser udbredelsen af en oversvømmelse ved en 100 års stormflod i Esbjerg i 2115, samt hvilke risikovirksomheder og naturinteresser, der ligger omkring oversvømmelsen.

Infrastruktur

Klik på kortet for at se stor version.

Kortet viser omkostninger ved oprydning af infrastruktur efter oversvømmelse ved en 100 års stormflod i Korsør i 2115. Skaden er opgjort i danske kroner per grid.

Bygninger

Klik på kortet for at se stor version.

Kortet viser skade på bygninger ved oversvømmelse fra en 100 års stormflod i Kolding i 2115. Skaden er opgjort i danske kroner per grid.